icon

Osnovna škola "Zvezdobrojci"

shape
shape

Утицај игара на учење енглеског језика као страног у основној школи

 

 

Катарина Милићевић, наставник енглеског језика у ОШ „Звездобројци”

 

 

Апстракт:

Већина нас би се сложила да је тешко заборавити садржаје које смо научили кроз игру. Поред тога, искусни наставници, педагози и дидактичари разумеју значај игара за учење страних језика захваљујући њиховим многим позитивним утицајима на целокупан наставни процес.

Иако деца имају природну потребу за новим сазнањима, откривањима и учењем страних језика, неће научити и стећи трајнија знања уколико им је наставни процес незанимљив, што се у пракси често дешава. Захваљујући бројним истраживањима, примећено је да деца лакше и боље уче кроз интересантне, игролике активности.

Главни циљ овог чланка је да истакне значај примене игара у настави енглеског језика, као и њихове предности и позитиван утицај на стицање знања код деце основношколског узраста.

 

Кључне речи: игре, основна школа, енглески језик

Научна област: примењена лингвистика

Ужа научна област: методика наставе енглеског језика

 

Увод

У настави страних језика присутни су различити приступи које наставници користе како би помогли ученицима да лакше савладају предвиђене наставне садржаје. Сваки од тих приступа је специфичан, има одређене карактеристике, као и предности и мане. Један од најинтересантнијих приступа јесу дидактичке игре које се примењују у оквиру игролике наставе.

Игролика настава је један од иновативних модела у ком се забава и одмор преводе у обуку и стваралаштво (Вилотијевић 2008: 130). Ова настава има јасно постављен васпитно-образовни циљ, а њени исходи су ученичка знања, умења и навике, при чему су игровни облици подстицајно средство у служби наставних задатака. Игролика настава се разликује од осталих облика наставе по томе што ученик у њој учи, а да ни сам није свестан тога. Ова врста наставе подстиче социо-културни развој, доприноси развоју вербалне и невербалне комуникације, а такође има и терапеутско и корективно дејство. У игроликој настави наставник није једини изричити извор знања јер ученици стичу знања у игроликим активностима кроз међусобну комуникацију.

У наставку текста биће више речи о утицају игара на наставу енглеског језика као страног у основној школи, као и њиховом значају и позитивним последицама на целокупан наставни процес.

 

Игра и настава страног језика

Учење страног језика није нимало једноставан процес, већ је за њега потребан дужи временски период. На успешно савладавање страног језика утичу многи фактори који могу помоћи, али и одмоћи учењу. Да би сам процес учења био лакши и разноврснији, неопходно је с времена на време освежити га разним играма.

Данас се играма у настави страног језика придаје све већи значај јер многи теоретичари и педагози сматрају да игре кроз забаву и разоноду доприносе лакшем савладавању било ког страног језика уносећи у наставу ведрину, живост и опуштеност (Бјелица и Остојић 1983: 3).

С обзиром на то да је игра активност током које ученик повезује знања која поседује, вежба своје компетенције и користи их у ситуацијама које се понављају, она је одлично средство за меморисање, употребу, побољшање, систематизацију и обнављање познатих језичких структура или елемената културе (Симовић 2012: 684). На часовима страних језика играма наставници могу са ученицима увежбавати различите језичке компетенције – од читања и писања, преко слушања до говорења.

 

Значај игара у настави енглеског језика

Као што већ можемо да претпоставимо, постоји много разлога због којих су игре значајне и веома корисне у настави енглеског језика. У стручној литератури, различити аутори су дефинисали велики број разлога за њихову употребу, истичући и њихов значај за наставу страних језика. На основу свих радова и истраживања, а нарочито рада ауторке Сигридур Дег Сигурдардотир, можемо закључити да је значај игара у настави страних језика велики јер не само да утичу на лакше савладавање предвиђених наставних садржаја, већ доприносе и емоционалном, интелектуалном и социјалном развоју детета. Такође, игре могу помоћи у припремању ученика за живот, развијању њихових способности, вештина и навика, као и у задовољавању потребе за забавом и разонодом.

 

Предности и ограничења коришћења игара у настави страног језика

Предности употребе игара у настави страног језика су вишеструке и због тога их треба што више примењивати. Најпре, игре позитивно утичу на развијање моћи запажања и памћења, способности за анализу и синтезу, критички дух и емоционалну интелигенцију (Симовић 2012: 682). С обзиром на то да су игре веома динамичне, оне доприносе доброј и позитивној атмосфери на часу. Поред тога, игра мења традиционалну наставу и у њу уноси новине као што је већа активност ученика. Игре уче ученике да поштују правила, да међусобно сарађују у групама како би постигли задати циљ, као и да се међусобно уважавају, слушају и поштују. У играма ученици развијају вештине комуникације и интеракције са другима. Подела ученика у групе у неким играма доприноси не само социјализацији ученика, већ помаже слабијим ученицима да брже напредују.

Такође, игре доприносе већој мотивисаности и заинтересованости ученика за наставне садржаје и сам наставни процес. Приликом играња игара ученици су срећни, усхићени и задовољни. Осим интересовања које подстиче игра у настави страног језика, она омогућава и стварање бројних ситуација из реалног живота припремајући на неки начин ученике на оно што им тек следи. Активно учествујући у таквим ситуацијама, ученици увежбавају коришћење страног језика у њима, што им је од великог значаја. Кроз игру ученици лакше стичу знања која су трајнија у односу на знања стечена у традиционалној настави. Игра је веома погодна и за заокупљивање пажње свих ученика, па чак и оних слабијих и стидљивијих.

С обзиром на то да се у игри знања ученика не оцењују, оне доприносе томе да се ученици осећају боље, опуштеније и ослобођено од стега које ствара стрес од оцене. У игри чак и када ученик нешто погреши, он може да почне поново, да се исправи и коригује своје грешке. Могућност да се почне поново, побољша извођење, испробају различите стратегије да би се дошло до циља ученицима омогућава да се потврде, граде самопоуздање и задобијају независност (Симовић 2012: 683). Када ученици испуне циљ игре, осећају се испуњено и самоостварено, а то је веома важно за њихово самопоуздање. Такође, игре доприносе и развоју личности ученика.

Поред свих предности које смо навели, треба истаћи да игре у настави страног језика имају и одређена ограничења. С обзиром на то да игре стварају динамичнију атмосферу и да њихова правила често захтевају другачију организацију рада на самом часу, ученици се у почетку могу плашити учествовања у њима јер је таква организација њима мање позната. Осим тога, рад у групама и учествовање у играма код неких ученика може изазвати страх јер не воле сви ученици да се јављају на часу и активно учествују у њему. Ученицима који су повучени и тешко се јављају за реч ситуације у којима треба да се огласе пред групом могу бити стресне (Симовић 2012: 682).

Игре могу негативно утицати и на наставнике јер су веома захтевне за припрему и доприносе динамичнијој атмосфери на часу, па постоји опасност од тога да ће наставник изгубити контролу над вођењем часа, као и да ће ученици бити мање дисциплиновани, него у фронталном облику рада. С обзиром на чињеницу да се данас родитељи ученика доста мешају у саму наставу и рад наставника, сасвим је оправдан страх наставника да ће родитељи употребу игара на часу схватити као неозбиљну. Поред свих психичких препрека са којима се наставник може суочити, постоје и одређене физичке, као што су неадекватан простор, недостатак дидактичких материјала, мањак времена и ограничења која намеће Наставни програм у формалном и неформалном образовању (Симовић 2012: 682).

 

Закључак

Игролика настава је један од иновативних модела која се у последњих неколико година све више примењује у настави енглеског језика. Значај примене игара је вишеструк јер оне позитивно утичу не само на когнитивни развој ученика, већ и на њихов емоционални и социјални развој. Оне се могу примењивати у свим етапама наставног процеса, а нарочито при утврђивању градива. Учењем кроз игру ученици лакше усвајају предвиђене садржаје и стичу трајнија знања, игре доприносе већој мотивисаности ученика, кроз њу уче да слушају и уважавају једне друге и подижу своје самопоуздање. Поред тога, у играма нема оцењивања и ученици могу слободно да се изразе без икаквог страха и да уче на грешкама. Како ништа није савршено, тако ни примена игара у настави има неке своје недостатке о којима треба водити рачуна при примени у настави, али сматрамо да наставници треба да се ослободе својих страхова и да их редовно примењују јер су њихове предности вишеструке и позитивно утичу и на самог наставника, али и на ученике.

 

Библиографија

Бјелица, Н. & Б, Остојић (1983). Игре у настави страних језика. Сарајево: Свјетлост.

Sigurðardóttir, S. D. (2010). The Use of Games in the Language Classroom. Доступно на

https://skemman.is/bitstream/1946/6467/1/Sigridurdogg2010.pdf (16.04.2019.)

Симовић, В. (2012). Игра у настави/учењу страних језика. Доступно на

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2012/download/341_09365a6f27ec9f02249a3          3b2fd03a005 (10.06.2019.)

Вилотијевић, М. & Н. Вилотијевић (2008). Иновације у настави. Врање: Учитељски